POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Polski Program Weterynaryjny sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. w Polsce obowiązuje rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych1, zwane dalej „RODO”. Wobec powyższego spółka Polski Program Weterynaryjny sp. z o.o., zgodnie z przepisami art. 13 i 14 RODO, przedstawia następujące informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Program Weterynaryjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Macieja Płażyńskiego 38, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy – KRS pod nr 0000713675, NIP 6312676986, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł, zwana dalej „PPW”. PPW jest właścicielem marki Veticover. Ponadto PPW jest podmiotem, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do aplikacji Vet-ap.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

W tym celu należy napisać do nas na adres e-mail: biuro@addvena.com lub na adres pocztowy: Polski Program Weterynaryjny sp. z o.o., ul. Macieja Płażyńskiego 38, 44-100 Gliwice.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas w związku z wypełnieniem przez Państwa ulotki promocyjnej uprawniającej do zakupu karmy ADDVENA na preferencyjnych warunkach określonych w treści tej ulotki, a także później, w związku z Państwa udziałem w powyższej promocji.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez PPW?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do (i) sprzedania Państwu karmy ADDVENA na promocyjnych warunkach, a także do (ii) prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, w tym do:

- zawierania umów i prowadzenia dokumentacji umownej,
- identyfikowania Państwa uprawnień do skorzystania z promocji,
- wykonywania zawartych umów,
- wystawiania faktur i rozliczanie zawartych umów,
- obsługi ewentualnych reklamacji,
- komunikacji w sprawach związanych z wszystkimi powyższymi celami,
- obsługi wszelkich innych zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie w związku z naszą działalnością gospodarczą.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PPW, którym jest:

- zapewnienie obsługi usług płatniczych,
- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną,
- raportowanie i prowadzenie analiz statystycznych, między innymi pod kątem funkcjonalności aplikacji Vet-ap,
- poprawa jakości działania usług,
- obsługa Państwa próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
- przeprowadzanie rozliczeń wewnętrznych zawiązanych z organizacją Pakietów Profilaktycznych Veticover,
- ustalenie bądź dochodzenie roszczeń (w tym windykacja należności) albo obrona przed roszczeniami; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
- przechowywanie danych dla celów dowodowych oraz zapewnienie wykazania spełnienia przez PPW obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Jeśli się Państwo na to zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją Państwo wyrazili. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc sprzedać Państwu Pakiet Profilaktyczny Veticover oraz zapewnić wykonywanie na Państwa rzecz usług objętych tym pakietem:

- adres e-mail,
- imię i nazwisko,
- numer telefonu,
- adres zamieszkania.

Jeśli nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z promocji opisanej w ulotce.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Podanie jakichkolwiek innych danych osobowych przez Państwa nie jest wymagane i – poza wymienionymi powyżej przypadkami – jest całkowicie dobrowolne.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec PPW w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PPW; cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieć, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PPW lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
- Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 r.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy przede wszystkim firmom świadczącym usługi kurierskie, które dostarczają Państwu produkty zakupione w sklepie dostępnym w aplikacji Vet-ap, a także naszym partnerom, czyli placówkom weterynaryjnym, do których się Państwo przypisują zakładając konto w aplikacji Vet-ap. Może zdarzyć się również, że udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną lub innym firmom wspierającym nas w prowadzeniu działalności gospodarczej, czyli takim jak firmy, które świadczą usługi hostingowe lub udostępniają miejsce na serwerze, biuro rachunkowe, banki, które prowadzą rachunki bankowe dla administratora, kancelarie prawne, organy ochrony prawnej, w tym uprawnione organy administracji publicznej, sądy i komornicy, podmiot świadczący obsługę informatyczną, podmioty, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres ważności promocji opisanej w ulotce, a także po upływie tego okresu.
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym PPW zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
W żadnym wypadku nie przechowujemy Państwa danych osobowych przez okres dłuższy niż maksymalnie 10 lat od dnia upływu okres ważności promocji opisanej w ulotce, chyba że w ciągu tego czasu nie zakończy się ewentualne postępowanie sądowe z Państwa i naszym udziałem.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, Microsoft Corporation lub Apple Corporation w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.


1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).